تعویض بوش قامه SAF- بخش 1

 تعویض بوش قامه SAF- بخش 1
بوش قامه SAF

مراحل تعویض بوش قامه SAF: جهت تعویض بوش قامه SAF، ابتدا با استفاده از ابزار جداسازی اقدام به جدا کردن بوش قبلی نموده و سپس با کمک ابزار نصب، بوش قامه جدید را جاگذاری می کنیم. لازم است بدانید که ابزار تعویض بوش قامه، هم برای جداسازی بوش (ابزار جداسازی) و هم برای نصب بوش (ابزار نصب) استفاده می شود. در بخش اول این مطلب مراحل جداسازی بوش قامه به ترتیب بیان شده است.

توجه! هرگز از آچار الکتریکی برای برای پیچاندن ابزار تعویض بوش قامه استفاده نکنید و در عوض از یک آچار بکس و یا آچار لوله ای (به عرض 46 میلیمتر) استفده کنید.

  1. آماده سازی

قبل از جدا کردن بوش قامه، مراحل زیر را مطابق دستورالعمل ایمنی بیان شده، رعایت بفرمایید:

1.1. دنده پنج را جلو و پشت چرخ های تریلی قرار دهید تا مانع حرکت تریلی شود.

توجه! خطر حرکت! عدم قرارگیری درست دنده پنج ممکن است موجب غلتیدن خودرو شود که خطر آسیب جدی یا مرگ به دنبال خواهد داشت.

1.2. با استفاده از دنده پنج، از عدم حرکت خودرو اطمینان حاصل کنید.

1.3. هوای سیستم تعلیق بادی را به طور کامل تخلیه کنید.

1.4. جک را زیر بازوی کششی قرار دهید.

1.5. مهره قابل تنظیم پیچ قامه را جدا کنید.

1.6. کمک فنر را از روی بازوی کششی جدا کنید.

1.7. محور را پایین بیاورید.


2. جداسازی

2.1. آماده کردن ابزار جداسازی بوش قامه

ابزار جداسازی بوش قامه، همانگونه که در تصویر 1 مشاهده میکنید، متشکل است از: (1) یک میله پیچ دار شش ضلعی، ( 2) دو عدد تراست واشر، (3) یک یاتاقان محوری، (2) دو عدد تراست واشر دیگر، (4) یک صفحه سرپوش، (5) یک لوله گیرنده، (9) یک مهره درایو

تعویض بوش قامه SAF- بخش 1
تصویر شماره 1. اجزای ابزار جداسازی

قبل از جدا کردن بوش قامه، ابزار جداسازی را به درستی مونتاژ کنید. بدین منظور، اجزای ذیل را به ترتیب مشخص شده روی میله پیچ دار قرار دهید. (تصویر شماره 2)

  • دو عدد تراست واشر(2)
  • یاتاقان محوری (3)
  • دو عدد تراست واشر (2)
  • صفحه سرپوش (4)
  • لوله گیرنده (5)
مراحل تعویض بوش قامه SAF
تصویر شماره 2. مونتاژ ابزار جداسازی

توجه! مهم!

هنگام مونتاژ ابزار جداسازی اطمینان حاصل کنید که بخش انتهایی لوله گیرنده (5) که فاقد رینگ مرکزی است رو به صفحه سرپوش قرار بگیرد. رینگ مرکزی (تصویر شماره 3) برای قرارگیری لوله گیرنده روی محفظه بازوی کششی استفاده می شود. هنگام استفاده از ابزار جداسازی، رینگ مرکزی همواره باید رو به محفظه بازوی کششی باشد.

لوله گیرنده با رینگ مرکزی
تصویر شماره 3. لوله گیرنده با رینگ مرکزی

2.2. جداسازی بوش قامه

توجه! مهم! بوش قامه همواره باید به صورت جفت روی یک محور تعویض شود. همیشه قبل از شروع به جداسازی بوش قامه دوم، یکی از بوش ها را تعویض کنید تا مطمئن شوید که بوش قامه ی جدانشده، به عنوان مرجع برای تنظیم درست مرکز فنر در اختیار شما می باشد.

برای جداسازی بوش قامه، مطابق ذیل پیش بروید:

  1. به منظور علامت گذاری، به نشانگر برجسته موقعیت بر روی بوش قامه توجه کنید ( این نشانگر با رنگ سفید و علامت فلش در تصویر نشان داده شده است)
نشانگر برجسته موقعیت بوش
تصویر شماره 4. نشانگربرجسته موقعیت بوش

2. با استفاده از یک ماژیک سفید، از نقطه برجسته نشانگر موقعیت، روی سطح خارجی محفظه بازوی کششی یک خط بکشید ( تصویر شماره 5). این خط مشخص کننده جهت قرارگیری بوش قامه قبلی درون محفظه می باشد و از آن برای تنظیم درست جهت بوش جدید در طی جاگذاری و نصب استفاده می شود.

نشانگذاری جهت قرارگیری بوش
تصویر شماره 5. نشانگذاری جهت قرارگیری بوش
  • عدم نصب درست بوش می تواند منجر به کاهش تعادل خودرو و در نتیجه بروز آسیب جدی یا مرگ شود.
  • لطفا از درستی موقعیت نصب اطمینان حاصل کنید

3. یاتاقان محوری (3) و دندانه های روی میله پیچ دار را روغن کاری کنید و برای اینکار از گریس استاندارد استفاده کنید.

4. انتهای میله پیچ دار را وارد سوراخ بوش قامه کنید تا جایی که رینگ مرکزی لوله گیرنده (5) درون محفظه قرار بگیرد. مهره درایو را روی میله پیچ دار ابزار جداسازی تا جایی بپیچانید که کاملا سفت شود.

نصب ابزار جداسازی بوش قامه
تصویر شماره 6. نصب ابزار جداسازی

5. با استفاده از آچار، میله پیچ دار را به قدری بپیچانید که مهره درایو(9) و بوش قامه به طور کامل وارد لوله گیرنده (5) شوند.

6. ابزار جداسازی را از بازوی کششی جدا کنید.

7. بوش قامه را با فشار وارد بخش عریض لوله گیرنده (5) کنید یعنی همان جایی که می توان بوش قامه را به راحتی از آن جدا کرد.

8. جهت چرخش آچار را برای باز کردن قطعات ابزار جدا سازی برعکس کنید.

9. با استفاده از برس سیمی، درون محفظه را از هر ماده خارجی و نیز باقیمانده های بوش قبلی تمیز کنید.

تا این جا مراحل جداسازی بوش قامه تکمیل شده و مراحل نصب بوش جدید در بخش دوم این مطلب ارائه می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *