تعویض بوش قامه SAF- بخش 2

نصب بوش قامه – در بخش اول این مطلب مراحل جداسازی بوش قامه به تفصیل بیان شد. طی این پست، مراحل نصب بوش قامه جدید بیان خواهد شد.

 • یادآور می شود که ابزار تعویض بوش قامه، هم برای جداسازی بوش (ابزار جداسازی) و هم برای نصب بوش (ابزار نصب) استفاده می شود.

نصب

ابزار نصب قامه متشکل است از یک میله پیچ دار(1)، دو عدد تراست واشر (2)، یک یاتاقان محوری (3)، دو عدد تراست واشر دیگر (2)، یک عدد صفحه سرپوش (4)، یک لوله گیرنده (5)، یک دیسک درایو (8)، و یک مهره درایو (9)

تعویض بوش قامه SAF- بخش 2
تصویر شماره 7- معرفی اجزای ابزار نصب

توجه! مهم! رینگ مرکزی لوله ی گیرنده برای قرار دادن لوله گیرنده روی محفظه بازوی کششی استفاده می شود. موقع استفاده از ابزار نصب، رینگ مرکزی همیشه باید در مقابل بازوی کششی قرار بگیرد.

قبل از نصب بوش قامه، اجزای زیر را به ترتیب مشخص شده بر روی میله پیچ دار سوار کنید (تصویر شماره 8).

 • دو عدد تراست واشر(2)
 • یاتاقان محوری (3)
 • دو عدد تراست واشر (2)
 • صفحه سرپوش (4)
تعویض بوش قامه SAF- بخش 2
تصویر شماره 8- ابزار نصب مونتاژ شده

نصب بوش قامه

 1. دندانه های روی میله ی پیچ دار را روان کاری کنید (1)
 2. روانکار نصب را به طور یکنواخت مطابق تصویر شماره 9 روی سطح داخلی محفظه (6) و نیز مطابق تصویر شماره 10 روی سطح خارجی بوش قامه بمالید.
 3. از روانکار نصب P-80/ITEM P5324 استفاده کنید.
  هشدار! عدم استفاده از روانکار مناسب در طی نصب بوش قامه می تواند باعث کاهش تعادل خودرو شده و منجر به مرگ یا لطمات جدی شود.
 • برای روان کاری از هر روغن یا گریسی استفاده نکنید.
تصویر شماره 9- محفظه روانکاری شده
تصویر شماره 10- بوش قامه روانکاری شده

4. بوش قامه (7) را درون بخش انتهایی لوله گیرنده (5) که مقابل رینگ مرکزی است قرار دهید. با استفاده از نشانگر موقعیت بوش به عنوان نقطه مرجع، از قرارگیری درست بوش در لوله گیرنده اطمینان حاصل کنید (تصویر شماره 11). نشانگر موقعیت بوش واقع در روی بوش جدید باید هم راستا با خط سطح خارجی لوله گیرنده باشد. نشانگر جهت که با عبارت TOP مشخص شده، باید همانگونه که در تصویر شماره 10 می بینید در بالا قرار بگیرد. در صورت نیاز، بوش قامه را مجددا تنظیم کنید.

تصویر شماره 11- تراز صحیح بوش قامه

5. همانگونه که در تصویر شماره 12 نشان داده شده، بوش قامه (7) و دیسک درایو (8) را به طور کامل به درون لوله گیرنده (5) فشار دهید (تصویر شماره 12).

تصویر شماره 12- نصب دیسک درایو

6. میله پیچ دار (1) ابزار نصب را که قبلا مونتاژ کرده اید، از سمت چرخ داخل محفظه کنید و از قرارگیری صحیح صفحه سرپوش (4) مقابل محفظه (6) مطمئن شوید. مطابق تصویر شماره 13.

تصویر شماره 13- چک کردن مرکز فنر

7. لوله گیرنده را روی میله پیچ دار (1) به گونه که رینگ مرکزی لوله گیرنده (6) رو به محفظه باشد، بکشید تا زمانی که لوله ی گیرنده مستقیما روی محفظه قرار بگیرد. مطمئن شوید خطی که قبلا روی سطح خارجی محفظه کشیده شده، هم راستا با خط لوله گیرنده است (تصویر شماره 14 و 15).

تصویر شماره 14- چک کردن موقعیت نصب
تصویر شماره 15- موقعیت درست لوله گیرنده

8. پیچ (1) را به کمک یک آچار بپیچانید و بوش قامه (7) را با فشار به درون محفظه (6) هدایت کنید تا زمانی که لوله گیرنده شل و لق شود (تصویر شماره 16).

نصب بوش قامه
تصویر شماره 16- لوله گیرنده شل
 • عدم پشتیبانی از لوله گیرنده ی شل شده، ممکن است منجر به افتادن آن شده و باعث آسیب جزئی و یا خسارت شود.
 • مانع افتادن لوله گیرنده شوید.

9. لوله گیرنده را جدا کرده و به پیچاندن میله ی پیچ دار ادامه دهید تا جایی که بوش کاملا به درون محفظه برود.

10. ابزار نصب را باز کرده و اجزای آن را جدا کنید.

11. مرکز فنر را چک کرده و در صورت نیاز دوباره تنظیم کنید.

12. جهت گیری صحیح بوش قامه را چک کنید. مطمئن شوید که نشانگر جهت که با عبارت TOP (به رنگ سفید و به منظور راهنمایی) مشخص شده، رو به بالاست و نیز نشانگر موقعیت بوش جدید هم راستا با خط کشیده شده بر روی سطح خارجی محفظه باشد. اگر بوش قامه به درستی نصب نشده باشد، آن را جدا کرده و مجددا نصب کنید.

بوش قامه ی محور مقابل را نیز مطابق دستورالعمل باز کرده و بوش جدید را نصب کنید.

مراحل نهایی

 1. محور را بلند کنید
 2. پیچ قامه را نصب کرده و کمی محکم کنید
 3. کمک فنر را نصب کنید.
 4. جک ها را بردارید.
 5. باد را وارد سیستم تعلیق کنید.
 6. دنده پنج ها را بردارید.
 7. ارتفاع خودرو را تنظیم کنید.
 8. تراز بودن محور تریلر را چک کنید.
 9. پیچ قامه را محکم کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *