عملکرد جغجغه ترمز

عملکرد جغجغه ترمز در سیستم ترمز بادی، تنظیم فاصله بین کاسه ترمز و لنت جهت ترمزگیری می باشد و از آنجا که این فاصله به مرور زمان و طی خورده شدن لنت ترمز، افزایش می یابد عملکرد جغجغه در عمل ترمزگیری بسیار حائز اهمیت می باشد.

جغجغه ترمز توسط قرقره(دوشاخه) به بوستر ترمز متصل شده و فاصله کفشکی ها با کاسه ترمز را تنظیم می کند. زمانی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد هوای فشرده وارد بوستر ترمز می شود. فشار هوا باعث حرکت دیافراگم داخل بوستر شده و باعث حرکت پیستون ها و متعاقبا جغجغه ترمز می شود. جغجغه ترمز میل بادامک را می چرخاند. چرخش بادامک، کفشکی ها را باز کرده و به سمت کاسه ترمز حرکت می دهد. اصطکاک حاصل از تماس کفشکی و کاسه ترمز موجب عمل ترمز گیری می شود. (سیستم ترمز بادی)

سیستم ترمز بادی
تصویر شماره 1

انواع جغجغه ترمز

جغجغه ها در دو نوع دستی و اتومات موجود می باشند و تفاوت آنها در این است که در نوع دستی، تنظیمات فاصله لنت ترمز و کاسه چرخ به صورت دستی و با آچار انجام می شود اما در نوع اتومات این تنظیمات به صورت اتومات انجام شده است.

تعویض جغجغه و روش تشخیص جغجغه مناسب سیستم ترمز

برای تشخیص جغجغه مناسب هر خودرو سه عامل مهم مد نظر قرار می گیرند که به شرح زیر می باشد.

جغجغه ترمز
تصویر شماره 2

دندانه های جغجغه ترمز

دندانه های جغجغه در دندانه های میل ترمز چفت می شوند و بنابراین تعداد دندانه های آنها باید برابر باشد و ساده ترین روش برای تشخیص آن شمارش دندانه ها می باشد. (تصویر شماره 2)

طول بازو

فاصله بین مرکز میل ترمز و مرکز سوراخ پین که قرقره بوستر به آن چفت می شود را طول بازوی جغجغه می نامند. بسیاری از جغجغه ها دارای چندین سوراخ پین می باشند و این شاخصه باعث می شود تا جغجغه در طول بازوهای متفاوت قابل استفاده باشد. (تصویر شماره 2)

قطر میل ترمز

قطر میل ترمز همانطور که درتصویر شماره 2 مشخص شده، باید با اندازه دهانه جغجغه هماهنگی داشته باشد تا دندانه های میل ترمز و جغجغه به درستی در هم چفت شوند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *