فیلترخشک کن در سیستم ترمز بادی

فیلترخشک کن در سیستم ترمز بادی

فیلترخشک کن در سیستم ترمز بادی، وظیفه تصفیه هوای خروجی از کمپرسور را بر عهده دارد. روی موتور کلیه کشنده های مجهز به سیستم ترمز بادی یک کمپرسور قرار دارد که هوای داخل تانک باد را تامین می کند. در مناطق مرطوب و نیز در مناطق خشک، هوا همواره دارای میزانی از رطوبت به صورت بخار آب می باشد. هوای فشرده داخل کمپرسور گرم می باشد. این هوا در مسیر حرکت به سمت تانک باد خنک شده و در اثر فرایند میعان باعث به وجود آمدن قطرات آب می شود و در نتیجه هوای خروجی از کمپرسور در هر صورت مرطوب خواهد بود. وظیفه فیلتر خشک کن به حداقل رساندن میزان رطوبت ، روغن و سایر ذرات موجود در هوای خروجی از کمپرسور می باشد.

فیلترخشک کن در سیستم ترمز بادی
ساختار داخلی فیلترخشک کن

فیلترخشک کن در سیستم ترمز بادی در مسیر بین کمپرسور و تانک باد قرار گرفته و هوای خروجی از کمپرسور را پیش از ورود به تانک باد دریافت می کند. ساختارفیلترخشک کن ها به این صورت است که در محفظه داخلی آنها لایه ها و ذرات جاذب رطوبت، روغن و آلاینده ها قرار دارند. درواقع فشار هوای خروجی از کمپرسور باعث باز شدن دریچه ورودی فیلترخشک کن شده و هوا پس از عبور از لایه های جاذب و خشک کن، تا درصد قابل توجهی خشک و عاری از روغن و آلاینده ها می شود. رطوبت و آلاینده های جذب شده توسط فیلتر خشک کن نیز همواره وقتی راننده خودرو را جهت بررسی فشار باد و در حالت سکون روشن می کند، تخلیه می شود. تخلیه فیلتر خشک کن با صدای بلند پیست مانندی همراه است. به همین دلیل است که هاله ای از رطوبت زیر فیلترخشک کن و روی زمین دیده می شود. اگر میزان رطوبت به جا مانده زیاد باشد، نشانگر مشکلی در عملکرد فیلترخشک کن یا کمپرسور می باشد. بروز هرگونه مشکل در عملکرد فیلتر خشک کن باعث ورود ذرات و رطوبت به داخل تانک باد شده و مشکلاتی از قبیل یخ زدگی در فصول سرد سال، گرفتگی مدارهای باد و نهایتا کاهش عملکرد ترمز را به وجود می آورد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *