اهرم بست آشیرما تریلر کمپرسی FOX

اهرم بست آشیرما فوکس مناسب برای تریلرهای کمپرسی

کلنگی تریلر کمپرسی

اهرم بست آشیرما کمپرسی مارال

اهرم بست آشیرما کمپرسی ماموت

بست آشیرما، کلنگی