بوستر ترمز تکی 16 آرفسان

بوستر ترمز تکی 16 ARFESAN

کد آرفسان: 01.116.00.05

بوستر ترمز تریلی، بوستر ترمز تریلر، بوستر ترمز مارال، بوستر ترمز ماموت، بوستر ترمز کامیون