بوستر ترمز دوبل کاسه ای 30*30 آرفسان

بوستر ترمز دوبل کاسه ای ARFESAN

کد آرفسان: 03.24.00.39

کد وابکو: 9253621000/ 9253611000

بوستر ترمز تریلی، بوستر ترمز تریلر، بوستر ترمز مارال، بوستر ترمز ماموت، بوستر ترمز کامیون