بوستر ترمز 24*16 آرفسان

بوستر ترمز 24*16 ARFESAN

کد آرفسان: 03.130.00.41

بوستر ترمز تریلی، بوستر ترمز تریلر، بوستر ترمز مارال، بوستر ترمز ماموت، بوستر ترمز کامیون