تابلو برق 3 سوکته 15 پین ASPOCK

تابلو برق 3 سوکته 15 پین آسپوک

کد فنی: 767002007

کابل: 60 سانتی متر

سیستم روشنایی تریلی، سیستم روشنایی تریلر، سیستم روشنایی مارال، سیستم روشنایی ماموت، سیستم روشنایی کامیون

تابلو برق تریلی، تابلو برق تریلر، تابلو برق مارال، تابلو برق ماموت