تانک باد تریلی FOX

مخزن هوای تریلی FOX

تانک باد فوکس مناسب برای انواع تریلی

تانک باد تریلی FOX

تانک باد تریلی، تانک باد تریلر، تانک باد مارال، تانک باد ماموت