تریلر کانتینر بر سه محور 

تریلی مارال

کانتینربر مارال

تریلی مارال، تریلر مارال، مارال تریلر