تریلر کمپرسی سه محور 34 مترمکعبی

کمپرسی مارال
تریلی کمپرسی مارال
تریلر مارال، تریلی مارال، مارال تریلر