تقسیم باد

تقسیم باد سیستم ترمز بادی

کدفنی: LS-6001

اتصالات ترمز بادی تریلر، اتصالات ترمز بادی مارال، اتصالات ترمز بادی ماموت

اتصالات پنوماتیک تریلر، اتصالات پنوماتیک مارال، اتصالات پنوماتیک ماموت