درپوش دیپ و پایه برنجی تانکر سوخت FOX

درپوش دیپ تانکر حمل سوخت

درپوش دیپ تریلر تانکر حمل سوخت

درپوش دیپ تانکر مارال، درپوش دیپ تانکر ماموت