دیسک ترمز اسکانیا

دیسک ترمز SCANIA

کدفنی: 1402272/ 13866861852817

دیسک ترمز اسکانیا

 

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت، دیسک چرخ کامیون