دیسک ترمز رنو 270 جلو ده چرخ

کد فنی: 5010422593/ 5010422363

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز کامیون، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت

دیسک ترمز رنو 270 جلو ده چرخ