دیسک ترمز BPW کوچک 16 دهانه تنگ

دیسک چرخ ب پ دبلیو کوچک 16 دهانه تنگ

دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ مارل، دیسک چرخ ماموت، دیسک چرخ کامیون