دیسک ترمز BPW بزرگ- FOX

دیسک ترمز ب پ  بزرگ

دیسک ترمز FOX

دیسک ترمز فوکس

دیسک ترمز ایران کاوه

کد فنی: 0308035050، 0308835057

دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت، دیسک ترمز تریلر، دیسک چرخ کامیون