دیسک ترمز SAF جدید تخت انتگرال

دیسک ترمز اس آ اف جدید تخت انتگرال

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک چرخ کامیون، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت