دیسک ترمز SAF قدیم کوچک

دیسک ترمز اس آ اف قدیم کوچک

کد فنی: 4079000700/ 4079000701/ 4079000703

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز مارال، دیسک ترمز ماموت، دیسک چرخ کامیون

دیسک ترمز SAF قدیم کوچک