دیسک ترمز SAF قدیم

دیسک ترمز اس آ اف قدیم

کد فنی: 4079000500، 4079000501، 4079000502

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز مارال، دیسک ترمز ماموت، دیسک چرخ کامیون

دیسک ترمز SAF قدیم