دیسک ترمز SAF قلعه ای کوچک

دیسک ترمز اس آ اف قلعه ای کوچک

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز مارال، دیسک ترمز ماموت، دیسک چرخ کامیون