دیسک SAF قلعه ای

دیسک اس آ اف قلعه ای

دیسک ترمز پشت کنگره ای SAF

دیسک ترمز پشت کنگره ای اس آ اف

کد فنی: 4079001700، 4079001701

 

دیسک SAF قلعه ای

دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز مارال، دیسک ترمز ماموت، دیسک چرخ کامیون