دیسک چرخ BPW کوچک 10 دهانه تنگ

دیسک چرخ ب پ دبلیو کوچک 10 دهانه تنگ

کد فنی: 0308834130/ 0308834137

دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت، دیسک چرخ کامیون، دیسک ترمز تریلی

دیسک چرخ BPW کوچک 10 دهانه تنگ