دیسک چرخ BPW کوچک 16 دهانه گشاد

دیسک چرخ ب پ دبلیو کوچک 16 دهانه گشاد

دیسک چرخ تریلی، دیسک ترمز تریلی، دیسک چرخ مارال، دیسک چرخ ماموت، دیسک چرخ کامیون