سنسور سرکج با کابل خرطومی 1 متری FOX

سنسور چپقی با کابل خرطومی 1 متری FOX

کد فنی: 8790 032 441

کد فوکس: F28790

طول کابل: 100 سانتی متر

سنسور چرخ تریلی، سنسور ABS تریلی، سنسور سرکج، سنسور چپقی، سنسور تریلی مارال، سنسور تریلی ماموت