سنسور سرکج با کابل 40 سانتی FOX

سنسور چپقی با کابل 40 سانتی FOX

کد فنی: 8080 032 441

کد فوکس: F28080

طول کابل: 40 سانتی متر

سنسور چرخ تریلی، سنسور ABS تریلی، سنسور سرکج، سنسور چپقی، سنسور تریلی مارال، سنسور تریلی ماموت