سنسور ABS سرصاف ولوو راست FOX

سنسور سرصاف VOLVO راست فوکس

کد فنی: 3870 032 441

کد فوکس: F23870

طول کابل: 270 سانتی متر

سنسور سرصاف ولوو فوکس، سنسور سرصاف VOLVO FOX، سنسور ABS تریلی، سنسور ABS تریلر، سنسور چرخ تریلی، سنسور تریلی مارال، سنسور تریلی ماموت