سوکت سرسیم جلو 15 پین ASPOCK

سوکت سرسیم جلو 15 پین آسپوک

• با غلاف پلاستیکی

کد فنی: 133070007

سیستم روشنایی تریلی، سیستم روشنایی تریلر، سیستم روشنایی مارال، سیستم روشنایی ماموت، سیستم روشنایی کامیون

سوکت سرسیم تریلی، سوکت سرسیم تریلر، سوکت سرسیم مارال، سوکت سرسیم ماموت