شیر بالابر KNORR SV3230

شیر بالابر SV3230 کنور

کد فنی: II36151

ست  KNORR EBS 2090، ست EBS کنور 2090، شیر بالابر کنور 2090، شیر بالابر تریلی، شیر بالابر تریلر، II36151