شیر برقی KNORR AE1141

شیر برقی KNORR-BREMSE EBS

شیر برقی EBS کنور

کد فنی: K015384N00

ست  KNORR EBS 2090، ست EBS کنور 2090، شیر برقی کنور 2090، شیر برقی تریلی، شیر برقی تریلر, K015384N00، K015384