ضربه گیر عقب سه تایی تریلر FOX

ضربه گیر غلطکی عقب سه قلو فوکس

ضربه گیر غلطکی سه تایی تریلر

ضربه گیر غلطکی سه تایی تریلی

ضربه گیر غلطکی سه تایی مارال

ضربه گیر غلطکی سه تایی ماموت