ضربه گیر غلطکی عقب دوتایی تریلر FOX

ضربه گیر غلطکی عقب دوقلو فوکس

ضربه گیر دوتایی تریلی

ضربه گیر دوتایی تریلر

ضربه گیر دوتایی مارال

ضربه گیر دوتایی ماموت