فنر نگهدارنده سیم سنسور WABCO EBS

فنر نگهدارنده سیم سنسور EBS وابکو

کد فنی: 4 510 760 899

ست WABCO EBS, ست EBS وابکو، نگهدارنده سنسور، نگهدارنده سنسور وابکو، نگهدارنده سنسور WABCO