فیلتر خشک کن اسکانیا FOX

فیلتر خشک کن FOX SCANIA

فیلتر خشک کن کشنده اسکانیا

کد فنی: 2 927 410 432

کد فوکس: F432 410 927 2

فیلتر خشک کن scania, فیلتر خشک کن اسکانیا، فیلتر خشک کن کامیون