قلاب تریلر کفی و بغلدار FOX

قلاب فوکس مخصوص تریلرهای کفی و بغلدار

قلاب تریلی کفی و بغلدار

قلاب کفی مارال، قلاب بغلدار مارال، قلاب کفی ماموت، قلاب بغلدار ماموت