قلاب مستطیلی پایه کوتاه تسمه چادر تریلر FOX

قلاب مستطیلی پایه کوتاه فوکس مخصوص چادر تریلر

قلاب پایه کوتاه تسمه چادر تریلی

قلاب پایه کوتاه تسمه چادر تریلر

قلاب پایه کوتاه تسمه تریلر چادری مارال

قلاب پایه کوتاه تسمه تریلر چادری ماموت