لاستیک بالون 813 دومحور SAF

کیسه باد بدون پیستون SAF 813MB

کیسه باد بدون پیستون 813 اس آ اف

کیسه باد تریلی SAF/ کیسه باد تریلی اس آ اف

کد فنی: 2229000300

کیسه باد تریلی، کیسه باد تریلر، کیسه باد مارال، کیسه باد ماموت