لاستیک بالون 881 دومحور BPW

کیسه باد BPW 881MB بدون پیستون

کیسه باد بدون پیستون 881 ب پ دبلیو 

کد فنی: 0542940010

کیسه باد تریلی، کیسه باد تریلر، کیسه باد مارال، کیسه باد ماموت