محور دیسکی 9 تن با فنر 10 سانتیمتری FOX

محور دیسکی 9 تن با فنر 10 سانتیمتری فوکس- مدل گرد

محور دیسکی تریلی، محور دیسکی تریلر، محور دیسکی مارال، محور دیسکی ماموت