محور دیسکی 9 تن با فنر 7 سانتیمتری FOX

محور دیسکی 9 تن با فنر 7 سانتیمتری فوکس- مدل گرد

محور دیسکی 9 تن گرد با فنر 7 سانت

محور دیسکی 9 تن با فنر 7 سانتیمتری FOX

محور دیسکی تریلی، محور دیسکی تریلر، محور دیسکی مارال، محور دیسکی ماموت