محور کاسه ای بوگی FOX

محور کاسه ای قیچی مندل فوکس

محور کاسه ای بوگی FOX

محور بوگی تریلی، محور بوگی تریلر، محور بوگی مارال، محور بوگی ماموت