محور کاسه ای 12 تن با رینگ کوتاه FOX

محور کاسه ای 12 تن با رینگ کوتاه فوکس- مخصوص تریلرهای کمرشکن، مدل گرد

محور کاسه ای تریلر کمرشکن

محورکاسه ای تریلی کمرشکن

محور کاسه ای کمرشکن مارال

محور کاسه ای کمرشکن ماموت