محور کاسه ای 12 تن با فنر 10 سانتیمتری FOX

محور کاسه ای 12 تن با فنر 10 سانت فوکس- مدل چهارگوش

محور کاسه ای 12 تن با فنر 10 سانتیمتری FOX

محور کاسه ای 12 تن تریلی، محور کاسه ای 12 تن تریلر، محور کاسه ای 12 تن مارال، محور کاسه ای 12 تن ماموت