محور کاسه ای 9 تن با فنر 7 سانتی متری FOX

محور کاسه ای 9 تن با فنر 7 سانتی متری فوکس- مدل گرد

محور کاسه ای 9 تن با فنر 7 سانتی متری FOX

محور کاسه ای 9 تن تریلی، محور کاسه ای 9 تن تریلر، محور کاسه ای 9 تن مارال، محور کاسه ای 9 تن ماموت