محور کاسه ای 9 تن شاهنگی FOX

محور کاسه ای 9 تن شاهنگی فوکس- مدل گرد

محور کاسه ای 9 تن شاهنگی FOX

محور کاسه ای تریلی، محور کاسه ای تریلر، محور کاسه ای مارال، محور کاسه ای ماموت