مکانیزم پایه وسط تریلر چادری FOX

مکانیزم پایه وسط فوکس، مناسب تریلرهای چادری

مکانیزم پایه وسط تریلی چادری

مکانیزم پایه وسط تریلی چادری

مکانیزم پایه وسط تریلر چادری مارال

مکانیزم پایه وسط تریلر چادری ماموت