نگهدارنده درب عقب تریلر FOX

نگهدارنده درب عقب فوکس مناسب تریلرهای چادری ریلی و معمولی

نگهدارنده درب عقب تریلی چادری

نگهدارنده درب عقب تریلر چادری

نگهدارنده درب عقب چادری مارال، نگهدارنده درب عقب چادری ماموت