پاگرد آلومینیومی طولی FOX

پاگرد آلومینیومی طولی فوکس مخصوص تانکرهای حمل سوخت

پاگرد آلومینیومی تریلر تانکر حمل سوخت

پاگرد آلومینیومی تانکر مارال

پاگرد آلومینیومی تانکر ماموت