پاگرد آلومینیومی عرضی FOX

پاگرد آلومینیومی عرضی فوکس مخصوص تانکرهای حمل سوخت

پاگرد آلومینیومی تریلر تانکر حمل سوخت

پاگرد آلومینیومی تانکر مارال، پاگرد آلومینیومی تانکر ماموت